TOP

KOSODATE SEMINAR in KOSAI

Karamihan sa mga Kababayan natin sa Kosai ay maybahay at may mga anak na pinag-aaral dito. Layunin ng seminar na ito na mabigyang-kasagutan ang kanilang mga katanungan at makipagbigay-impormasyon ukol sa mahahalagang bagay at salita na may kinalaman sa pangangalaga ng anak.

Ang pangunahing bisita at tagapagsalita ay si Bb. Hiromi Tanaka. Siya ay kasalukuyang guro sa kindergarten sa Hamamatsu. Bilang boluntaryo, siya ay nanirahan pansamantala sa Pilipinas at nagbigay-suporta sa isang kindergarten school sa Malabon. Dahil dito, siya ay nakakaintindi ng Tagalog at manaka-nakang nakakapagsalita nito.

Ipinaliwanag ni Bb. Tanaka ang sistema ng paaralan dito.  Naikumpara rin niya ang kaibahan ng pag-aaral sa Japan at sa Pilipinas. Itinuro niya ang mga kagamitan na ginagamit sa paaralan at ipinakita ang mga larawan nito. Ito ay dahil sa mayroong mga kagamitan dito na hindi ginagamit sa paaralan sa Pilipinas, o iba ang katawagan.

Binigyang-pansin din ang “jidou teate” o “child rearing allowance”. Karamihan sa mga kababaihang may asawang Hapon, hindi alam ang detalye ukol dito. Ipinaliwanag niya kung kailan ito natatanggap, halaga nito at kung para saan ito.

Nagbigay rin ng balita si Bb. Tanaka ukol sa pagbabago ng isang paaralan na dating “youchien” lamang at magiging “gakuen” na sa isang taon. Dito ay nalinawan ang pagkakaiba ng “hoikuen”, “youchien” at “gakuen”.

Mayroong isang magulang na may anak sa elementarya na nangangailangan ng tulong ng interpreter sa paaralan. Nahihirapan siyang makipag-usap sa mga guro at hindi maiparating ang nais sabihin. Sa mabuting kalooban ni Bb. Tanaka, nagpaunlak siyang gumawa ng sulat para sa guro ng paaralan upang ipaalam ang suliranin ng magulang.

Umaasa ang mga magulang sa Kosai na magkaroon pa ng maraming seminar ukol sa paninirahan dito sa Japan.

 

Comments are closed.