TOP

FN CLASSES: JUKENSEI CLASS AT SEINEN CLASS

Kasabay ng pagiging NPO ng Filipino Nagkaisa sa taong ito, inilunsad din ang independenteng klase ng grupo o ang FN Classes.  Mayroon itong dalawang kategorya: ang Jukensei Class at Seinen Class.

 

Ang Jukensei, o sa English ay Students’ for High School Qualfying Exam, ay mga kabataang Filipino na kasalukuyang mag-aaral sa 3rd year Jr High School. Layunin sa pag-aaral nito ang mabigyang-suporta ang mga aralin sa paaralan at pagsasanay sa pagkuha ng entrance exam. Dito rin sasanayin ang mga mag-aaral sa interview para sa aplikasyon para sa High School. Magkakaroon ng aktuwal na pagsasanay upang maihanda ang kanilang damdamin at higit na magkaroon ng lakas ng loob. Mayroong mga boluntaryong Japanese na guro para sa bawat mag-aaral kung kaya’t higit na matututukan ang pangangailangan ng bata. Aming hangad na kami ay maging daan upang maipagpatuloy ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap.

 

Ang Seinen, o sa ating wika ay  ”Kabataan”, ay para sa mga kabataang Filipino na may edad 16  hanggang 19 taong gulang o yaong nasa High School na o kasalukuyang hindi nag-aaral subalit nais mag-aral ng Nihongo. Layunin ng pag-aaral dito na makamtan ang Level 3 at Level 4 sa Japanese Language Proficiency Test. Ang JLPT level na ito ay maaari nang gamitin bilang katibayan ng kakayahan sa Nihongo kung nais magtrabaho.

 

 

 

Ang FN Classes ay nagsisilbing tulay para sa ating mga Kababayan sa lipunan ng Japan. Ito rin ang nagsisilbing pintuan na magbubukas sa kanila sa mas higit na mabuting pamantayan ng pag-aaral ng Nihongo. Dito ay binibigyan ng pagkakataon ang mga Kabataan na bumuo ng sariling pangarap at magkaroon ng damdamin tungo sa tagumpay.

 

Comments are closed.