TOP

IMIGRATION SEMINAR: New Resident Management System Starting July 9, 2012

Noong May 20, 2012(Linggo), ginanap ang pagpapaliwanag ukol sa bagong batas ng Immigration na ipapatupad simula sa July 9, 2012. Ito ang tinatawag na Zairyu Card Resident System na papalit sa kasalukuyang Alien Registration Card System. Mayroong opisyal mula sa Nagoya Immigration Regional Branch at Hamamatsu City Hall na nagpaliwanag ng mga ilang aspeto ukol rito. Ang paliwanag ng mga opisyal ay isinalin sa Tagalog ng boluntaryong interpreter. Dinaluhan ito ng ating mga Kababayan sa Hamamatsu at Iwata.

Matapos ang paliwanag mula sa Immigration at City Hall, nagkaroon ng Q&A. Umani ng palakpak ang kasagutan ng Immigration Officer ukol sa tanong kung totoo ang balita na hindi na mag-iissue ng Permanent Visa ang Immigration. “HINDI ITO TOTOO.”, ang kasagutan na ikinatuwa ng marami. Bagama’t magkakaroon ng kaunting pagbabago sa guidelines sa pagbibigay nito, hindi ito aalisin bilang isa sa mga visa na kanilang ibinibigay.

Maingat na ipinaliwanag ng opisyal ang paraan ng pagkuha nito, pagmamay-ari, muling pagkuha at mga dapat ingatan upang hindi ma-penalty o mabawian ng visa.

Lalong mahalaga ang paalala ng opisyal mula sa City Hall na kailangan ipaalam sa City Hall ang paglipat ng bahay at kung mananatili ng mula isang taon o higit pa sa ibang bansa.

Marami ang nasiyahan sa pagpapaliwanag na ito at inaasahang nabigyang-linaw ang mga balibalitang lumalabas ukol sa implementasyon nito. Bilang dayuhang mamamayan sa bansa, obligasyon nating alamin at sundin ang mga batas.

Ang proyektong ito ay mula sa organisasyon ng HICE at boluntaryong sinuportahan ng FILIPINO NAGKAISA.

Comments are closed.